نمایشگاه های بین المللی اختراعات, تکنولوژی های جدید