آرشیو نامه های نمایندگی های انحصاری Trunsfer

نمایندگی های انحصاری

Trunsfer-Rahpouyan-Tejarat-Gostar-Rata-ITCN(IT and telecom show and allied services)
ITCN (IT and telecom show and allied services)

نامه نمایندگی انحصاری
نمایشگاه بین المللی فناوری اطلاعات -IT پاکستان

2024

Pharma Asia

نامه نمایندگی انحصاری
نمایشگاه بین المللی دارو پاکستان

2023

Food and packaging and machinery

نامه نمایندگی انحصاری
نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی اردن

2024

Health Asia

نامه نمایندگی انحصاری
نمایشگاه بین المللی سلامت پاکستان

2023

Pharma west africa

نامه نمایندگی انحصاری
نمایشگاه بین المللی سلامت غرب افریقا

2023