نمایشگاه های بین المللی نفت و گاز

نمایشگاه بین المللی صنعت نفت و گاز قزاقستان (ATYRAU)

(1)

موجود در انبار

تماس بگیرید
0 روز 00 ساعت 00 دقیقه 00 ثانیه

نمایشگاه بین المللی صنعت نفت، گازو انرژی چین (CIOOE)

(2)

موجود در انبار

تماس بگیرید
0 روز 00 ساعت 00 دقیقه 00 ثانیه

نمایشگاه بین المللی نفت و گاز آذربایجان (Caspian oil&gas)

(1)

موجود در انبار

تماس بگیرید
0 روز 00 ساعت 00 دقیقه 00 ثانیه

نمایشگاه بین المللی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی چین (CIPPE)

(3)

موجود در انبار

تماس بگیرید
0 روز 00 ساعت 00 دقیقه 00 ثانیه

نمایشگاه بین المللی صنعت نفت و گاز روسیه (NEFTEGAZ)

موجود در انبار

تماس بگیرید
0 روز 00 ساعت 00 دقیقه 00 ثانیه

نمایشگاه بین المللی صنعت نفت و گاز پاکستان (POGEE)

موجود در انبار

تماس بگیرید
0 روز 00 ساعت 00 دقیقه 00 ثانیه

نمایشگاه بین المللی نفت و انرژی عمان (OPES)

موجود در انبار

تماس بگیرید
0 روز 00 ساعت 00 دقیقه 00 ثانیه

نمایشگاه بین المللی نفت وگاز نروژ (ONS)

موجود در انبار

تماس بگیرید
0 روز 00 ساعت 00 دقیقه 00 ثانیه

نمایشگاه بین المللی نفت وگاز ازبکستان (OGU)

موجود در انبار

تماس بگیرید
0 روز 00 ساعت 00 دقیقه 00 ثانیه